Velkommen som elev ved Stange videregående skole!

Opplæringen skal gi deg et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Vi som jobber ved Stange videregående skole, skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og du skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst.

Ved Stange videregående skole har vi med utgangspunkt i formålet for opplæringen, formulert fire kjerneverdier som skal ligge til grunn for de valgene vi tar, for vår pedagogiske tenkning og våre metoder, for vår samhandling med elever, foresatte og medarbeidere.

Våre kjerneverdier er:
Åpenhet, mangfold, engasjement og mestring.

Åpenhet

Vi vil at skolen vår skal være et åpent fellesskap der den enkelte blir sett og ivaretatt

 • Vi er nysgjerrige og lydhøre for nye ideer.
 • Vi deler kunnskap og informasjon.
 • Vi gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger.

Hos oss skal vi være tilgjengelige for hverandre og ha lav terskel for å ta kontakt.

Mangfold

Vi vil at skolen vår skal være et trygt fellesskap som preges av mangfold.

 • Vi tar vare på utdanningsprogrammenes egenart.
 • Vi ser forskjeller som et verdifullt bidrag til fellesskapet.
 • Vi legger til rette for at alle skal få være med å forme skolen vår.

Hos oss skal den enkelte få være seg selv i et inkluderende skolemiljø.

Engasjement

Vi vil at skolen vår skal preges av engasjement og glede i læring

 • Vi er opptatt av kunnskap og faglig utvikling
 • Vi bygger samhold gjennom felles opplevelser og arrangementer
 • Vi bidrar til deltakelse lokalt, nasjonalt og globalt

Hos oss skal vi være faglig interesserte, kreative og motiverte.

Mestring

Vi vil at skolen vår skal gi rom for at hver enkelt opplever mestring, både faglig og sosialt.

 • Vi bygger på den enkeltes forutsetninger.
 • Vi oppmuntrer til refleksjon rundt egen læringsprosess.
 • Vi bygger relasjoner.

Hos oss skal vi handle utfra at vi vil hverandre vel.

Vi vil at du skal lykkes

Vi er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert som den du er. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på Stange vgs.

Vi er opptatt av din fysiske og psykiske helse og samarbeider nært med skolehelsetjenesten og Stangehjelpen for at du skal lykkes.

Med hilsen

Alf B. Aschim,
rektor

Til toppen