Info fra foreldremøte for Vg1 høsten 2020

Her finner du en oppsummering av det som ble gjennomgått på foreldremøtet for Vg1.

Hvorfor går elevene på skolen?

Opplæringens mål:

 • Skolen - Klikk for stort bildeOpplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.
 • Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet.
 • Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål.

Målet når vi gjennom en opplæring som er preget av:
Trivsel, trygghet, dannelse og læring

Dette innebærer blant annet at:

 • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.
 • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

Relevante kompetanseområder for livet:

 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
 • Entreprenørskap
 • Kreativitet
 • Selvregulering
 • Bygge egen kompetanse
 • Etisk bevissthet
 • Vitenskapelighet
 • Demokratiforståelse
 • Miljøbevissthet
 • Livsmestring
 • Utnytte tilgjengelige hjelpemidler

Fagfornyelsen – nye læreplaner

Læreplanene for fag angir innholdet i de ulike fagene og bygger på følgende definisjon av kompetanse: 

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Hva er nytt i læreplanene?

 • De nye læreplanene er mindre omfattende og inneholder det aller viktigste elevene skal lære.
 • Mange fag er mer praktiske.
 • Mer om teknologi og programmering i matematikk og naturfag.
 • Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring kommer inn i flere fag.
 • Kritisk tenkning og kildekritikk blir enda viktigere.

Nye måter å lære på

Det er ikke bare viktig hva du lærer, men også hvordan du lærer.
Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene. Det handler om å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner.
Elevene skal også i større grad få påvirke hva de lærer i fagene, hvorfor og hvordan.

Nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det
på skolen som er avgjørende.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken.

Skolen skal:

 • følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen
 • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd
 • lage en plan med tiltak

Skolehverdagen på STAVIS er organisert slik:

Årsplanen:

 • 27 ordinære undervisningsuker med fast timeplan
 • 9 fordypningsuker
 • 2 eksamensuker

Timeplanen:

 • 8 timer á 45 minutter pr. dag
 • Midttime til spise- og møtetid hver dag
 • Klassens time hver uke

Fordypningsukene er lagt parallelt for hele skolen, og det blir avholdt fellesdager for å ivareta den generelle delen av læreplanen. I eksamensukene blir det utarbeidet egne planer for de ulike klassene.

Covid19 – gult beredskapsnivå

 • Elevene må sitte på den plassen de får tildelt.
 • Romplanen MÅ følges.
 • Ved skifte av rom skal elevene rengjøre pulten ved begynnelsen av timen. Læreren sprøyter hver pult med desinfeksjonsmiddel mens elevene venter ett minutt og så tørker av med papir.
 • Elevene må sprite hendene ved inngangen til nytt rom. Dette gjelder også øvingsrom.
 • Det er egne regler for kjemi, fysikk, biologi, musikk, Stangehallen.
 • Hold til høyre i korridorer.
 • Redusert kontakt vil minske risikoen for smitte.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Alle skal så langt det lar seg gjøre bare omgås elever og lærere som tilhører samme klasse.
 • Alle har egne områder på skolen som dere skal bruke, inkludert toaletter og inngang.
 • Begrens deling av skrivesaker, arbeidsverktøy, PC osv. Dersom noe må brukes av flere, så sørg for å desinfisere utstyr før og etter bruk.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles med andre.
 • Husk 1 meters avstand i kantina og fellesområder.

Nytt skoleadministrativt system; Visma InSchool

Introduksjonsvideo Visma InSchool

Les mer om Visma InSchool

Til toppen